Welkom bij Koffie Arabica
 
(0 item) - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

 

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.
1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten
aangegaan door Sidha Technology & Trading B.V. gevestigd te Lelystad,
hierna te noemen Sidha.
1 2 Bijzondere van de voorwaarden van Sidha afwijkende bepalingen
zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2 1 Sidha aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk
en schriftelijk worden overeengekomen.
2 2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene
voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van Sidha onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die
algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2 3 Algemene voorwaarden worden slechts door Sidha aanvaard
onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de
daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet
automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.
3 1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor
levering af bedrijf of magazijn van Sidha, exclusief omzetbelasting en
exclusief eventuele emballage.
3 2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Sidha zijn aan wijziging
onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Sidha niet.

Artikel 4 Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het
personeel van Sidha binden hem niet, voor zover ze door Sidha niet
zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie
hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.
5 1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst
bindend voor Sidha door zijn bevestiging.
5 2 Elke met Sidha aangegane overeenkomst bevat de ontbindende
voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de
opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat Sidha zonodig informatie betreffende
hem opvraagt.
5 3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen,
maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen,
afbeeldingen e.d. door Sidha bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem
niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen.
6 1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de
op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6 2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig
en binden Sidha niet.
6 3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten,
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden,
kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te ontbinden.
6 4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de
overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om
algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7 Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering
van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd;
in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het
bepaalde in artikel "Betaling".

Artikel 8 Emballage.
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet
teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is
ter beoordeling van Sidha.

Artikel 9 Aanbetaling.
Sidha is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een
aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van
Sidha de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever
het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens
schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan
in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde
bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Gebruik van internet als communicatiemiddel
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk
overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het
gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer
tussen Sidha en de opdrachtgever, is Sidha niet aansprakelijk, tenzij er
sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Sidha.

Artikel 11 Persoonsgegevens
Sidha respecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers.
Sidha beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk
zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de
opdrachtgever. Sidha verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan
derden.
De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen
in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te
stellen, zal Sidha de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten
beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.

Artikel 12 Leveringstermijnen.
12 1
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige
levering dient de opdrachtgever Sidha schriftelijk in gebreke te stellen.
12 2
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting
dat er geen beletselen voor Sidha zijn de goederen te leveren.
12 3
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de
leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die
goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 13 Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door Sidha aangegeven.
Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder
andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan
verbonden voor zijn rekening.

Artikel 14 Meer en minderwerk.
14 1
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen
schriftelijk is overeengekomen.
14 2
De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de
uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk
dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en
verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke
opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de
uitvoering, respectievelijk van Sidha op de verrekening daarvan, indien
en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het
meerwerk als zodanig is opgedragen.
14 3
Door Sidha te maken kosten welke hun oorzaak vinden
buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Wijziging van de opdracht.
15 1
Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard
ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever
aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de
prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in
rekening gebracht.
15 2
Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de
opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan,
moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Sidha ter kennis
zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon
opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de
wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
15 3
Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat
de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Sidha buiten
zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 16 Annuleren.
16 1
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of
de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Sidha reeds
aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be of verwerkt
tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen
en te betalen en is hij overigens jegens Sidha gehouden tot een
volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal
eveneens aan Sidha als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag
van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht
Sidha te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de
annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
16 2
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit
artikel behoudt Sidha zich alle rechten voor om volledige nakoming van
de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Reclame.
17 1
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de
goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid
daarvan, Sidha terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de
opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Sidha
wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden
opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin
het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op
reclame.
17 2
Sidha dient in staat te worden gesteld ingediende
reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke
verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden
ondertekend.
17 3
Indien de reclame naar het oordeel van Sidha juist is, zal
hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de
factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde
goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele
toestand.

Artikel 18 Garantie.
18 1
Gedurende een nader overeengekomen periode na
levering verleent Sidha aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor
materiaal
en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan.
Sidha zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal en
fabricagefouten of indien Sidha na overleg met de opdrachtgever
gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
18 2
Voor alle goederen en materialen die Sidha niet zelf
vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier
aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde
materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening
gebracht.
18 3
Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek
resp. importeurs of groothandelgarantie gelden slechts de door deze
leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 19 Retentierecht.
Wanneer Sidha goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij
gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle
kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de
opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Sidha heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere
overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd
is.

Artikel 20 Aansprakelijkheid.
20 1
Sidha is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en
interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a.
Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten,

dan wel andere personen die door of vanwege
hem te werk zijn gesteld;
c.
Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de
geleverde zaken;
d.
Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van
dagelijks gebruik;
e.
Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking
van licht;
f.
Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
20 2
Sidha is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering
dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het
werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of
eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover
ontstaan door schuld van Sidha of van hen, die door Sidha te werk zijn
gesteld.
20 3
Sidha zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf
en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks
afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 21 Overmacht.
21 1
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere
stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden,
belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke
werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als
in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of
beschadiging van goederen bij transport naar Sidha of de
opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door
leveranciers van Sidha, ex en importverboden, gehele of gedeeltelijke
mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand,
storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van
Sidha, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen
van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de
feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Sidha overmacht
op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de
opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of
hoe ook genaamd kan doen gelden.
21 2
Sidha is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks
geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te
annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de
buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan,
waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie
te betalen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud.
22 1
Zolang Sidha geen volledige betaling inzake van een
overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop
(inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft
ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Sidha.
22 2
Sidha heeft het recht deze goederen terug te vorderen
en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement
aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van
betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling
ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing
wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
22 3
Alle daden van beschikking met betrekking tot de
verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden,
zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 23 Wanprestatie en ontbinding.
23 1
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie
pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk
Wetboek zal Sidha ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn
verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de
overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als
ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
23 2
Partijen hebben het recht om de overeenkomst met
onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend
schrijven te ontbinden indien:
a.
De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit
de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke
termijn is gegund om alsnog na te komen. Sidha heeft voorts
ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
b.
De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt
of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt
verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar
eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c.
De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld
of wordt ontbonden.
d.
De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar
bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
23 3
Sidha is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet
gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op
grond van door Sidha reeds verleende diensten, zonder dat enige
waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen,
alles onverminderd het recht van Sidha op vergoeding van kosten,
schade en interesten.

Artikel 24 Betaling.
24 1
Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden
binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
24 2
Sidha is gerechtigd indien de betaling van het
verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen,
aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,
gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
24 3
Sidha is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente
om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als
buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen,
waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur,
zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
24 4
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan
wel, indien dit Rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de
tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan
redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke
kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
24 5
Uit het enkele feit dat Sidha zich heeft verzekerd van de
hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling
van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 25 Toepasselijk recht.
Op alle door Sidha gesloten overeenkomsten en / of verrichte
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze
overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te
zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 26 Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten
overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering
van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de
vestigingsplaats van Sidha, indien deze dit wenst, aanhangig worden
gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.